nice 😌

2021.11.30 12:42 Original-Bee8500 nice 😌

nice 😌 submitted by Original-Bee8500 to thelongdark [link] [comments]


2021.11.30 12:42 Nova-Nightjar Uuuullllaaaaaaa!!!!!!!

Haha you stupid *ntis!
Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Haha you stupid *ntis!
Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Haha you stupid *ntis!
Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Haha you stupid *ntis!
Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Haha you stupid *ntis!
Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Haha you stupid *ntis!
Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Haha you stupid *ntis!
Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Haha you stupid *ntis!
Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Haha you stupid *ntis!
Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!! Uuuulllllllaaaaaaa!!!!
GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood yeet yeet GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood GamesAreGood uuuullllllaaaaaa!!!!!!!!
submitted by Nova-Nightjar to Antigaming [link] [comments]


2021.11.30 12:42 cahayes2 Does anybody have any idea how this happened and/or whether there is anything I can do about it?

Does anybody have any idea how this happened and/or whether there is anything I can do about it? submitted by cahayes2 to AimeLeonDore [link] [comments]


2021.11.30 12:42 THIS_IS_ILLOGICAL I have a ghost car that I legally can't get rid of, please help!!

This is in England.
In 2019 I bought a car (a silver VW Polo), a blue fiat panda was provided in part exchange for this. The VW polo was fully taxed, insured and maintained. The only issue was, I never received a V5 for the car, so I wrote a letter of enquiry to the DVLA. Approx 6 months later, I received a letter in the post from the DVLA stating that a Certificate of Destruction was issued for the VW Polo. The VW Polo was never destroyed, and is currently parked at my university.
The DVLA would provide no further clarification, other than that the VW Polo was marked as destroyed by a scrapyard and no further amendments to their database could take place. Trading standards told me to write to the car seller, but that went nowhere. Pressure from my MP made the DVLA tell me which scrapyard "destroyed" the car. Fearing that my number plate had been cloned, I asked the police to investigate.
The police investigation determined that the company I bought the car from gave in the wrong paperwork to the scrapyard when they scrapped the blue fiat panda (the one given in part exchange when I bought VW polo). Somehow, both the seller and the scrapyard mistook a silver VW Polo for a blue Fiat Panda.
Problems:

I am grateful for any advice. I have no idea what to do with the car. I have tried giving it away but understandably nobody will take it. This began when I was in my first year at uni, now I'm close to graduation and have gotten nowhere. I'm not sure if this will affect my ability to graduate.
submitted by THIS_IS_ILLOGICAL to LegalAdviceUK [link] [comments]


2021.11.30 12:42 nonenjnkk Beatles in India

Was watching get back and saw the part where they showed footage when the Beatles were in India. Think they’ll ever release the full footage? I think that’s one of their most interesting periods. What do y’all think?
submitted by nonenjnkk to beatles [link] [comments]


2021.11.30 12:42 Hair_in_spaghetti Sobranie Black Russians or Cocktails

I was wondering where I can buy Sobranie Black Russians or Cocktails! I’ve looked online but everywhere is selling them by the carton and a minimum of like 4 cartons lmao. Any help would be appreciated, id even buy some from one of y’all
submitted by Hair_in_spaghetti to Cigarettes [link] [comments]


2021.11.30 12:42 Icy_Albatross_6135 Help a beginner out :)

Help a beginner out
Hey,
Let me start by saying that I am just starting out with woodworking and all I have at my disposal is a random orbital sander and a shop saw and due to my “shop” being too small I can have much more machines.
Now to the problem:
I have three rectangular pieces of walnut the largest of which is 45 cm long. All the pieces come from one long piece that was cut to get the three pieces. The pieces need to be square, I have tried to square them with the random orbital sander and 60 grit paper but it doesn’t seem to take off enough material to square off the wood. Also for some reason the 60 grit just doesn’t want to stick to the sanding pad but other grits doesn’t have the same problem.
I know that this problem ideally would need 3 machines for it to be solved but I don’t have that at the moment :)
I know that experience can offset the lack of tools but I don’t have neither, please help!
submitted by Icy_Albatross_6135 to BeginnerWoodWorking [link] [comments]


2021.11.30 12:42 PineArpple Help me find this typo. It's very simple so very hard the find the exact name of the typo... If anyone knows it would help me out a lot!

Help me find this typo. It's very simple so very hard the find the exact name of the typo... If anyone knows it would help me out a lot! submitted by PineArpple to typography [link] [comments]


2021.11.30 12:42 selinaverkauftalles Wo sind die Geldsklaven 🙄🙄

submitted by selinaverkauftalles to zahlsklave [link] [comments]


2021.11.30 12:42 farew420 (20M) 40.000 IU Vitamin D3 Overdose (Knees feel funny)

As the title implies I mixed how often I should be taking my supplements in (B12 was the one other than D3, oh the irony)
I was advised to take 2 pills of vitamin b12 daily and 1 capsule of 20.000 IU of D3 on a weekly basis without any K2, being the forgetful guy I am I have done the opposite and started taking 200 mcg's of vitamin K2 everyday after the incident.
Got my blood test done a couple of days ago, calcium levels were almost over the roof. The one that says "düzeltilmiş kalsiyum" stands for adjusted calcium.
My main problem now is that it feels kinda troublesome when I either go uphill, upstairs or sit for long and my knees sometimes get too cold or too hot, did I just decay my cartilage?
I'm 166cm tall and weigh 65kg
(SCREENSHOT FOR THE BLOODTEST) https://snipboard.io/q3dfKz.jpg
submitted by farew420 to medical [link] [comments]


2021.11.30 12:42 Helpful_Average_1900 check

submitted by Helpful_Average_1900 to ShadowBan [link] [comments]


2021.11.30 12:42 John_Free_Thinker How to make a wooden flail.

How to make a wooden flail. submitted by John_Free_Thinker to IMadeThis [link] [comments]


2021.11.30 12:42 izaguilar27 Good ol tuesdays. 5 dps trays, less than 50 parcels. All cluster boxes 😁

Good ol tuesdays. 5 dps trays, less than 50 parcels. All cluster boxes 😁 submitted by izaguilar27 to USPS [link] [comments]


2021.11.30 12:42 logicrs 🚀Short Term Catalysts🚀

Here's a list of some of the short term catalysts #KODI investors have to look forward to in the coming days and weeks...
✅ Gate.io Listing We don't like to give firm ETAs but we believe that we're getting the confirmation on our listing sometime this week holds breath.
✅ Staking Contract Our contract is still in development and we expect to have it up and running before the end of December as promised. You'll be able to stake both $KODI tokens as well as your NFT's an APY multiplier (details on %'s to be released soon).
✅ Video Doxing This Friday we invite the community to join us for an AMA where we will be video doxing our handsome selves (up for debate) on the VC. This is a big step in the further legitimacy of our project and gives investors confidence that we aren't going ANYWHERE!
✅ Major Influencer Partnership We're currently in talks with a major celebrity crypto influencer. Not only for a promotional push, but they're management team is looking to work with #PITCH. Specifically, being a intermediary in bringing us cliental. Until it's official, we'll leave it up for you to speculate 😎.
✅ Dashboard for Rewards Our BNB reward tracking dashboard is officially completed and we are in the process of integrating it onto our website.
On top of this, we're obviously going to continue our marketing push for #KODI. If you don't see us in the chat at times, don't panic. We're ALWAYS working in the background to continue the growth and reach of this project‼️
🐻 KODI Team 🐻
submitted by logicrs to KodiCoin [link] [comments]


2021.11.30 12:42 Missy_Elliott_Smith [November 30th, 1921] The Inquiring Photographer asks women on the corner of Broadway and Wall Street if they'd like a rich husband.

[November 30th, 1921] The Inquiring Photographer asks women on the corner of Broadway and Wall Street if they'd like a rich husband. submitted by Missy_Elliott_Smith to 100yearsago [link] [comments]


2021.11.30 12:42 aedante Question regarding Fantasia prior to Endwalker

Is it safe to assume the most efficient way to fantasia directly to bunny boi on the EA of endwalker is to drink my fantasia pot and log out naked on the 2nd? Just to double, triple confirm so that i wont burn my fantasia somehow.
submitted by aedante to ffxiv [link] [comments]


2021.11.30 12:42 Mortimor14 The new AI's, but animated

The new AI's, but animated submitted by Mortimor14 to haloinfinite [link] [comments]


2021.11.30 12:42 Nohan07 Imbroglio quant à la reprise des cours en présentiel

submitted by Nohan07 to Guadeloupe [link] [comments]


2021.11.30 12:42 wzh0707 Jesko is the GOAT!!!!

Jesko is the GOAT!!!! submitted by wzh0707 to ForzaHorizon [link] [comments]


2021.11.30 12:42 hannahkimdesigns Inspired by my desire to visit a European café one day 🧡

Inspired by my desire to visit a European café one day 🧡 submitted by hannahkimdesigns to ProCreate [link] [comments]


2021.11.30 12:42 Excellent-Task-1070 I belong from 9th grade and this is my first post.Can anyone help me improve my drawing skills.

I belong from 9th grade and this is my first post.Can anyone help me improve my drawing skills. submitted by Excellent-Task-1070 to drawing [link] [comments]


2021.11.30 12:42 justanotherbi99 Thank you for sharing this

Thank you for sharing this submitted by justanotherbi99 to youngpeopleyoutube [link] [comments]


2021.11.30 12:42 Rebecca_akaWaffles Happy Hanukkah!

Happy Hanukkah! submitted by Rebecca_akaWaffles to UnityIsStrength [link] [comments]


2021.11.30 12:42 Psychological-Fig679 Tryna chill out and jam to music tonight. It gone be a blast

Tryna chill out and jam to music tonight. It gone be a blast submitted by Psychological-Fig679 to DextroDoomers [link] [comments]


2021.11.30 12:42 Actual_Tourist8069 İnternette ki bazı siteleri bilirsiniz işte gore,+18 gibi siteler ülkemizde VPN siz girilmiyor yani ülkemizde yasak bu gibi siteler. Sizce bu siteler kişinin özgür iradesine bırakılarak açılmalımıdır yoksa açılmamalı mıdır ?

View Poll
submitted by Actual_Tourist8069 to AnketTR [link] [comments]


http://hismileteeth.ru