brsz4 b6s64 hezzr r7eey dsd4n 975dn ff635 y42az ni4a7 fs5kz ksdsf srdiy tt4kf y79f8 yyfky bta67 2fk52 yhd2y 2edrt i9nhe i64se $NGR ๐Ÿฃ (Nigiri) - [BSC] ๐Ÿ’Ž - Launching Now ๐Ÿš€. BuyBack System ๐Ÿ‹. Holders Rewards in BUSD โšก๏ธ. TechRate Audit ๐Ÿ” |

$NGR ๐Ÿฃ (Nigiri) - [BSC] ๐Ÿ’Ž - Launching Now ๐Ÿš€. BuyBack System ๐Ÿ‹. Holders Rewards in BUSD โšก๏ธ. TechRate Audit ๐Ÿ”

2021.12.04 10:51 TraditionalMail1987 $NGR ๐Ÿฃ (Nigiri) - [BSC] ๐Ÿ’Ž - Launching Now ๐Ÿš€. BuyBack System ๐Ÿ‹. Holders Rewards in BUSD โšก๏ธ. TechRate Audit ๐Ÿ”

๐Ÿฃ Nigiri is a project that seeks to implement the buy back system and a reward in BUSD to holders to benefit its investors, creating a safe, reliable and profitable token.
๐Ÿฑ Nigiri is the most traditional piece of Japanese gastronomy. These are small portions of rice compacted and modeled with oval shape. On these pieces of rice, fish or seafood are placed. We find out that it was possible to unite this idea with a project that generates profits for all, with its innovative systems of buyback and rewards.
๐Ÿ“ฑWe are trying hard and we want to run a huge marketing campaign with many great influencers, stay tuned! We will also use the marketing wallet to create a non-stop campaign, in all social networks (Twitter, Tik Tok, BTok, Youtube, Reddit, Telegram)
๐Ÿ”’ The Nigiri contract is being audited by TechRate, and liquidity will also be locked for 24 months
๐Ÿš€ CMC and CG will list right after launch
โณ You can look for our road map on our website that is full of news and announcements for you!
๐Ÿ“Š Tokenomics
Total supply 1.000.000.000 $NGR
๐Ÿ’ฐ Taxes
2% Buy-Back (to never fall)
6% BUSD Claim Function (To reward holders)
2% Marketing (for non-stop campaigns)
๐Ÿ”ฅ LINKS:
๐Ÿ“‹Contract: 0xb78be2368fda75175821693cbc2ce2dd4e88e3e0
Buy Here: https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0xb78be2368fda75175821693cbc2ce2dd4e88e3e0
Renounced Ownership: https://bscscan.com/token/0xb78be2368fda75175821693cbc2ce2dd4e88e3e0#readContract
๐Ÿ”Liquidity locked: https://deeplock.io/lock/0x733E7FD23b69678633f23b8cF727e1363DEe5d5f
submitted by TraditionalMail1987 to CryptoMoonCoins [link] [comments]


2021.12.04 10:51 JusteinJoly See the latest video on simpson plays

See the latest video on simpson plays submitted by JusteinJoly to Pro_Gamers [link] [comments]


2021.12.04 10:51 KONO_SHIRO_DA Can someone tell me why is it's feet like this? It was staying with it's parents while I was taking care of the younger one because they weren't feeding the younger one. Should I keep it with me or put it back with it's parents?

Can someone tell me why is it's feet like this? It was staying with it's parents while I was taking care of the younger one because they weren't feeding the younger one. Should I keep it with me or put it back with it's parents? submitted by KONO_SHIRO_DA to pigeon [link] [comments]


2021.12.04 10:51 Resident_Prior_9749 ๐Ÿšจ ๐Ÿšจ 29,865,937 #USDT (29,865,937 USD) transferred from #FTX to unknown wallet https://t.co/Tqciyujtgt

๐Ÿšจ ๐Ÿšจ 29,865,937 #USDT (29,865,937 USD) transferred from #FTX to unknown wallet https://t.co/Tqciyujtgt submitted by Resident_Prior_9749 to cryptowhalewatch [link] [comments]


2021.12.04 10:51 radioactive_beans Pretty accurate

Pretty accurate submitted by radioactive_beans to meme [link] [comments]


2021.12.04 10:51 Dinosaur1994 not receiving crossover items on normal rocket league?

accounts are the same and both on epic
submitted by Dinosaur1994 to RLSideSwipe [link] [comments]


2021.12.04 10:51 KylesTEETH [REQUEST] Campy movies like Highway to Hell, and Motorama

I just realized these exist, and I am addicted. Anyone have any suggestions for similar movies?
submitted by KylesTEETH to NetflixBestOf [link] [comments]


2021.12.04 10:51 Thundery_Bolt2495 Gotta love it when there isn't a single car to choose!

Gotta love it when there isn't a single car to choose! submitted by Thundery_Bolt2495 to BeamNG [link] [comments]


2021.12.04 10:51 Tillvaxth ๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ชKGBTR

๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ชKGBTR submitted by Tillvaxth to KGBTR [link] [comments]


2021.12.04 10:51 Jbikecommuter If you really want a safe car...

If you really want a safe car... submitted by Jbikecommuter to electricvehicles [link] [comments]


2021.12.04 10:51 Skullduggery12 B1287 - Involuntary Sterilization (Ban) Bill - Final Results

B1287 - Involuntary Sterilization (Ban) Bill There have voted:
Content: 21
Not Content: 3
Present: 6
The contents have it! The contents have it! The bill shall sent for Royal Assent!
submitted by Skullduggery12 to MHOL [link] [comments]


2021.12.04 10:51 zachlab Recommendation for flashlight that can both stay in a belt case and be used as headlamp

I'm looking for a flashlight that:

I saw Nitecore recently released the Nitecore HC65 V2. If the headband part can be removed and stored in bag, and if I can find a suitable belt holster (no velcro please!) for the flashlight part, this would be perfect.
Does anyone have recommendations for a flashlight that suits my needs, or can confirm the HC65 v2 can be disconnected easily, and have recommendations for a belt case?
I only know about Nitecore because the P18 was a tech theater gift, but I can go for any brand.
Thank you!
submitted by zachlab to flashlight [link] [comments]


2021.12.04 10:51 SamwellBarley Me, after completing my 7 Skill Games and 1 Daily Match

Me, after completing my 7 Skill Games and 1 Daily Match submitted by SamwellBarley to FUTMobile [link] [comments]


2021.12.04 10:51 top12345678901 Swain Teemo is fun tho

Swain Teemo is fun tho submitted by top12345678901 to SwainMains [link] [comments]


2021.12.04 10:51 robpocket Robo pocket now available on steam !!!

submitted by robpocket to Fighters [link] [comments]


2021.12.04 10:51 Open_Sorceress Triggering 2-star bonuses on Campaign map 1 / 3

Triggering 2-star bonuses on Campaign map 1 / 3 submitted by Open_Sorceress to rebelinc [link] [comments]


2021.12.04 10:51 BrandinjaBoi Christmas updates

Christmas updates submitted by BrandinjaBoi to Shark_Park [link] [comments]


2021.12.04 10:51 lindsayg10ud FZROX (VTSAX Equivalent) Dividend payout value vs. Reinvestment value

Anyone in this group have FZROX and notice that the dividend that was just paid out is less and the reinvestment amount? How can that be? Example: my dividend shows Dividend = $445.52 and Dividend Reinvestment = $514.44. Typically these values equal each other however in the case of FZROX they are different... any ideas why this is?
submitted by lindsayg10ud to Bogleheads [link] [comments]


2021.12.04 10:51 timeistheonlymoney Anyone else tired of how complicated money/budget management has become due?

By now everyone surely understands how nation-state, vain, economists tamper with the value of our currency, and even if we don't understand the how's-and-why's of such things, we absolutely understand the horrible downstream side-effects on working-class people. You know, the people who actually create real products, real wealth.
Governments and businesses alike are tampering with our purchasing power, always to the loss of working-class people and the benefit of uber wealthy, generationally wealthy people. We see higher numbers, but our actual wages are severely devalued, and no one is fooled by it anymore. We see our lifetimes of savings, our parents fixed incomes, pensions, all severely devalued.
And, it's all making it increasingly difficult to counter such corruptible, tampered with stores of wealth. If you've got real tangible wealth, assets, businesses, rent-seeking properties, where you can turn up the dial on the fees you charge, you're fine. BUT, if you're working-class, grinding away 60+ hours a week to make a buck, a buck that is worth less, and less, and less, then you need to be smart, fast, agile, to try and retain that purchase power.
But, it's not just the currency tampering, it's the business practices as well that is making everything so complicated. For example, you can't even go to the grocery store anymore and buy the most essential things ever, FOOD, without being agile and careful. If you don't have your "loyalty card", you will pay nearly 9% more for your food now. But that's not all. You also need to make sure you use the right debit card or credit card for this week, and you need to be on top of this week's policies on return and cash back rates. You may only get back 0.25% on Card A today, but Card B is now returning 4%, but not at these stores, only those stores. The same is true for gas and just about every other business. And don't forget to sign up for direct withdrawals for your utilities or search for promo codes, blah blah blah.
I'm becoming numb to it all. Exhausted. I just want to work a reasonable number of hours. Make enough money to buy essentials, kick back some into savings for the inevitable years when I can no longer work so much, help my kids learn valuable skills, get a good education, and trust that along the way uber wealthy people aren't tampering with the value of our money for the sake of manipulating everyone and enriching themselves. The whole game, the whole economy is such a rigged mess now, it's numbing, and exhausting.
submitted by timeistheonlymoney to economy [link] [comments]


2021.12.04 10:51 SkoomaCakes [LF] suspicious cauldron DIY [FT] check DIY list in post

DIYs up for trade are (choose which one you need):
cave
cherry tart
cosmos wand
forest wall
frosted pretzels
fully body glowing moss suit
giant vine
glowing moss rug
glowing moss pond
glowing moss forest wall
glowing moss flooring
glowing moss dress
glowing moss boulder
glowing moss balloon
glowing moss wreath
gnocci di carote
golden dishes
green bamboo mat
hanging glowing moss
maple leaf pochette
maple leaf umbrella
mixed fruits bagel sandwich
pumpkin cupcakes
pine bonsai tree
pear tart
peach jelly or orange jelly
mushroom wand
round glowing moss rug
ruined decorated pillar
ruined seat
satellite
shell fountain
vine bench
tree branch wand
pick one to trade for your suspicious cauldron diy :)
submitted by SkoomaCakes to ACTrade [link] [comments]


2021.12.04 10:51 bussy-enjoyer [Serious] People that go to the gym at night, why? and are there more or less people than during the day?

submitted by bussy-enjoyer to AskReddit [link] [comments]


2021.12.04 10:51 Loud-Palpitation5084 Why does my cat jump off me like Iโ€™m a trampoline? and how to prevent it?

Heโ€™s very dependent and constantly comes asking for affection when Iโ€™m laying in bed. Even if Iโ€™m not petting him while heโ€™s laying on me (even if I do as well), once heโ€™s done he jumps off aggressively and hurts me depending where heโ€™s jumping off of. His dad used to do the same, but I donโ€™t understand why does he have to leave so aggressively out of nowhere each time.
submitted by Loud-Palpitation5084 to cats [link] [comments]


2021.12.04 10:51 MountainsAreBug Rewards have dropped to basically nothingโ€ฆ

I know there was a Kraken mistake this week but since they corrected it, my rewards have dropped from about 125RISE and hour to 1-2RISE per day. Did they do something to even out the mistake and then will set it back to normal again?
submitted by MountainsAreBug to EverRise [link] [comments]


2021.12.04 10:51 Rjmccully What helps?

Had a Dr ask me what helps me feel better. Walking, excersizing and rest. What hurts? Walking, excersizing and rest.
submitted by Rjmccully to PsoriaticArthritis [link] [comments]


2021.12.04 10:51 unionofgreen Do evolved Pokemon movesets still randomize?

Hi all. I've heard that movesets after evolution are random within the pool, but can only find threads 3-5 years old talking about/verifying this. Is this still a thing? Lots of nice IV pokemon that I'm nervous to evolve now haha.
Also, pretty bad feature if so ๐Ÿ˜ฌ
submitted by unionofgreen to pokemongo [link] [comments]


http://nukefiles.ru