Hej kære danskere, det lyder som om du kaster op når du snakker. Venlig hilsen fra dit naboland Sverige.

2021.12.02 06:48 roifloi08 Hej kære danskere, det lyder som om du kaster op når du snakker. Venlig hilsen fra dit naboland Sverige.

Jeg laver ikke sjov.
submitted by roifloi08 to Denmark [link] [comments]


2021.12.02 06:47 artisticMink Amazon: Milliarden-Geschäft mit Pseudo-Marken | tagesschau.de

Amazon: Milliarden-Geschäft mit Pseudo-Marken | tagesschau.de submitted by artisticMink to de [link] [comments]


2021.12.02 06:47 VelikiMestar Prvo ulaganje, hrvatsko ili ETF?

Pozdrav,
Zanima me vaše razmišljanje o ulaganju u hrvatske dionice poput:
AD plastike - nadam se da će prestankom chip-shortagea cijena narasti
ADRIS - dobit ove godine na 90% 2019., a cijena dionice trenutno je 20% niža od cijene 2019.
SPAN - nakon IPO-a stalno raste
Ili da se držim ulaganja u ETF-ove?

Background: student sam i štednju koji moji roditelji čuvaju za mene želim osigurati od inflacije uz naravno ako je moguće neki profit. U ulaganje bi išao sa 50% štednje, nikad ne znam kako će faks i tržište završiti u narednih 3-5 god pa da imam amortizacije.
submitted by VelikiMestar to financije [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Brodacious-G [1000] BDSP OU Sand Team FTW. No one uses sand that much smh

submitted by Brodacious-G to pokemonshowdown [link] [comments]


2021.12.02 06:47 AustraliaDuelMasters Duel Masters RUB Control vs LW Initiates

submitted by AustraliaDuelMasters to DuelMasters [link] [comments]


2021.12.02 06:47 sogapollag [NV] Dating a coworker, both of us are up for a promotion...can employer require us to break up?

I've reviewed my agency's personel manual but this isn't covered.
We work for a muncipal government agency. The position we are both up for would be a step above our current jobs and therefore we would be in each other's direct chain of command.
There is no rule against dating coworkers. There is a rule that related people can't supervise each other.
Previously one of my coworkers was promoted to a position that gave her authority over her daughter so the daughter was moved laterally to another position.
So how does it work if we aren't married but are in a serious relationship? Can they mandate that we break up we won't get the job? Will they facilitate a lateral transfer?
We plan on disclosing the relationship only if & after one of us receives an offer letter.
submitted by sogapollag to AskHR [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Mary_Q_Kontrarie The sad, defeated faces of these baby pigs, crammed into a slaughterhouse truck, with hardly enough room to move or turn around, is heartbreaking.

submitted by Mary_Q_Kontrarie to AnimalRights [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Nequla 🧀

🧀 submitted by Nequla to shitposting [link] [comments]


2021.12.02 06:47 5igorsk Высоцкий и Влади за столом в Переделкине, во дворе дачи их приятеля фотографа Валерия Плотникова в мае 1975 года. Дальний автомобиль у ворот - Рено-16, который принадлежал Марине Влади.

Высоцкий и Влади за столом в Переделкине, во дворе дачи их приятеля фотографа Валерия Плотникова в мае 1975 года. Дальний автомобиль у ворот - Рено-16, который принадлежал Марине Влади. submitted by 5igorsk to Bibliotekar [link] [comments]


2021.12.02 06:47 ASICmachine LNRR: Lightning ⚡️Network Reference Rate. Non-custodial ₿itcoin APY? (x-post from /r/Bitcoin)

submitted by ASICmachine to CryptoCurrencyClassic [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Achaeminus John Wick knife fight but with "Mr. Blue Sky"

submitted by Achaeminus to videos [link] [comments]


2021.12.02 06:47 LondonFroggy Yokoyama Yuichi (b. 1967) Japanese mangaka/artist. Highly original work. No real stories, but continuous dynamic actions/scenes merging frantic people, natural& urban landscapes, movements, and text (noises) in highly stylised compositions.

submitted by LondonFroggy to noDCnoMarvel [link] [comments]


2021.12.02 06:47 ASICmachine Public and private keys (x-post from /r/Bitcoin)

submitted by ASICmachine to CryptoCurrencyClassic [link] [comments]


2021.12.02 06:47 ASICmachine Bitcoin Consolidates Again (x-post from /r/Bitcoin)

submitted by ASICmachine to CryptoCurrencyClassic [link] [comments]


2021.12.02 06:47 j2omusic_ Nice little pro Judo video.

Nice little pro Judo video. submitted by j2omusic_ to judo [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Medium_Nostril_Size Z nową ustawą PiS, przeniesieni do rezerwy będą mogli być wzywani na obowiązkowe ćwiczenia

Uwierzyliście w zapewnienia Ministra Błaszczaka, że nie przywracają obowiązkowego poboru? To jesteście naiwni. Rzeczywiście, poboru nie odwieszają, bo są zapewne świadomi, że byłoby to polityczne samobójstwo. Zamiast tego, nową ustawą o obronie, po cichu otwierają furtkę do obowiązkowego przeszkolenia nawet tych, którzy nigdy nie służyli w wojsku, jedynie pojawili się na kwalifikacji wojskowej.
Taki nieoficjalny obowiązkowy pobór.
Oto, jaki kształt przyjmuje ustawa o powszechnym obowiązku obrony na ten moment:

Art. 100. 1a. Obowiązek służby wojskowej w czasie pokoju osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.
Art. 100. 2. Na ćwiczenia wojskowe można powołać:
1) żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe;
2) żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
3) osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.
Choć już teraz obowiązek odbywania ćwiczeń wojskowych dotyczy także przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, to zgodnie z punktem 2. wymaga aktu zgody i ochotniczego zgłoszenia ze strony danej osoby.
Tymczasem projekt nowej ustawy PiS w sprytny sposób pozbywa się wymogu aktu zgody i ochotniczego zgłoszenia się do służby. Zacznijmy od tego, że zgodnie z nim, rezerwa zostaje podzielona na "aktywną" i "pasywną". Rezerwa aktywna jest oczywista, dotyczy zdeklarowanych ochotników. A pasywna...
Art. 139. 3. Pasywną rezerwę tworzą osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej i które nie pełnią czynnej służby wojskowej oraz nie podlegają militaryzacji i które nie pełnią służby w aktywnej rezerwie oraz nie ukończyły 55 roku życia albo w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski – 60 roku życia.
Niestety, sam rozdział na temat rezerwy pasywnej nie wspomina już nic o ochotniczym udziale w ćwiczeniach rezerwy.
Rozdział 2
Art. 272. 1) Pełnienie służby w pasywnej rezerwie przez żołnierzy, zwanych dalej „żołnierzami PR”, polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.
2) Pełnienie służby, o której mowa w ust. 1, może polegać na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, w akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu życia ludzkiego.
3) Minister Obrony Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, okres trwania ćwiczeń wojskowych oraz ich rodzaj, termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów ćwiczeń, sposób powoływania na te ćwiczenia, kategorie osób powoływanych na ćwiczenia uwzględniając ich wiek lub posiadane przez nich kwalifikacje albo uprawnienia, mając na uwadze cel wprowadzania ćwiczeń wojskowych oraz konieczność zapewnienia efektywnego ich odbywania.
4) Na ćwiczenia wojskowe nie powołuje się osób, które są wyłączone od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i:
1) prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego – w czasie jej trwania;
2) zostały wybrane na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
3) pełnią funkcję organów jednostek samorządu terytorialnego albo sprawują mandat radnego;
4) osób zajmujących kierownicze stanowiska w urzędach administracji rządowej;
5) zostały przeznaczone do odbycia służby zastępczej lub odbyły tę służbę.
Art. 273. Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:
1) jednodniowe;
2) krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni;
3) długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni;
4) rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.
Art. 274. Żołnierze PR odbywają ćwiczenia wojskowe w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych albo jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w innych podmiotach wskazanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Art. 275. Czas trwania ćwiczeń wojskowych w odniesieniu do żołnierza PR nie może przekraczać łącznie 90 dni w ciągu roku, przy czym żołnierz PR może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godzin nie więcej niż 3 razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku.
Art. 276. Przepisu art. 275 nie stosuje się do działań związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowania życia ludzkiego.
Art. 277. Duchowni, z wyjątkiem wybieranych na określoną kadencję, oraz członkowie zakonów mogą być powoływani do odbywania ćwiczeń wojskowych tylko w celu przeszkolenia do pełnienia funkcji kapelana wojskowego, za zgodą właściwego przełożonego kościelnego.
Wielokrotnie wspomina natomiast...
"[...] żołnierzu – należy przez to rozumieć osobę pełniącą czynną służbę wojskową, służbę w rezerwie aktywnej w dniach tej służby oraz osobę, która odbywa ćwiczenia wojskowe w ramach służby w rezerwie pasywnej..."
"Przydziałów mobilizacyjnych, o których mowa w ust. 1 dowódca jednostki wojskowej nie nadaje żołnierzom zasadowym oraz żołnierzom rezerwy pasywnej odbywającym ćwiczenia wojskowe, które nadawane są w innym trybie określonym w niniejszej ustawie."
"będąc żołnierzem rezerwy pasywnej nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin"
Ustawa jest aktualnie na etapie konsultacji społecznych. submitted by Medium_Nostril_Size to Polska [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Hylpmei How do I obtain workers?

I have hired a vagrant and they only know how to fight and spin around on my horse. Can I make them mine or log? Is there another npc type?
submitted by Hylpmei to MythofEmpires [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Millerking12 How nice would it be if you had the option to go directly into your office custom auto-garage without having to bank your vehicle into one of the garages first?

How nice would it be if you had the option to go directly into your office custom auto-garage without having to bank your vehicle into one of the garages first? submitted by Millerking12 to gtaonline [link] [comments]


2021.12.02 06:47 DrDoevil Writing certain sentences in ALL CAPS.

Title pretty much says it. I know in internet etiquette that all caps generally means shouting or screaming. But does the same apply for writing on paper? In particular for a feedback-response system?
I sometimes write certain phrases or words in a sentence in caps so it’s emphasized (keyword/key points). I mainly do this because my handwriting can be terrible at times (or I’m just lazy).
But I’ve been told that I’m being hostile by doing that… am I wrong for using capitalization like that? I feel that’s a very modern thing (I am a little old fashioned).
submitted by DrDoevil to Handwriting [link] [comments]


2021.12.02 06:47 dogrose123 Hello - is anybody out there? [19]

I’m sorry I don’t really know what to say.
I guess I’m just looking for someone to talk to over Reddit (or maybe email) - long-form or conversational. I don't mind any age, gender, etc.
Sometimes I imagine I’ll meet someone online who will really understand me and I, them. But I don’t know if I can even put into words who that person is or who I am, for that matter.
Sometimes I feel like I'm an alien from another planet - like I was sent to Earth by mistake. I want to sit somewhere and watch the world go by, but that's kind of boring, isn't it? Maybe though, somehow, I hope that someone will come by and sit down beside me and we can watch the world together. I think that sounds kind of nice.
I guess I should actually tell you something about myself, huh?
I like walking in the park and listening to music when it's raining; going to the library and drawing or writing or reading a classic; playing video games until I can hear the sound of the morning birds and my eyes hurt. I care about feminism. I'm in university, but sometimes I can't connect with my peers. They seem lovely, but I often feel like they're a million miles away.
I want to be kinder to people, swim at the beach more, learn to stand up for myself. I don't like buying things because I'd rather keep memories like objects in a little box I call my heart. One day, I'll find a dandelion, wish for a better day and it'll come true.
I don't know who you are, reading this right now, but I'm wondering if you can really hear me. I hope you can whoever you ever.
If you feel up to it - send me a message.
Thank you for reading my wishful nonsense.
submitted by dogrose123 to penpals [link] [comments]


2021.12.02 06:47 Competitive-Tear-714 Slowly starting to have more confidence in myself and becoming more & more comfortable!!

Slowly starting to have more confidence in myself and becoming more & more comfortable!! submitted by Competitive-Tear-714 to femboytransition [link] [comments]


2021.12.02 06:47 loweffortmum1996 Yesterday I told y’all about Brielle’s best friend/crush/roommate and said I’ll post some pics of her. So here ya go! Read the pics to know more about her and look at the smug face of Taco, the tiny dog they adopted, in the last picture!

Yesterday I told y’all about Brielle’s best friend/crush/roommate and said I’ll post some pics of her. So here ya go! Read the pics to know more about her and look at the smug face of Taco, the tiny dog they adopted, in the last picture! submitted by loweffortmum1996 to thesims [link] [comments]


2021.12.02 06:47 DeAnCfC2692_WORLDZ BATTLEFIELD

https://discord.gg/daYeTWCbK3
BATTLEFIELD LIVONIA
The one and only UK server of this type. 👍
Fancy another server to play like this instead of conquest!? Want to drive a car at 100kmh without lagging. Want to battle it out consistently with 3 other teams all fighting over the same thing!! You’ve come to the right place. This server has been deeply coded to prevent lag as much as possible with minimal ram consumption but has plenty of stuff to go round.
•Ps4/5 Milsim (UK) LIVONIA. •First Person •UNLIMITED STAMINA •4 teams/Headquarters everything laid out with a lot of work coding. •5 outposts(main one toxic with the best loot) other 4 have split nbc •Seperate radio frequency for all teams •checkpoints for a restock of items and batches of grenades •Fair travelling distance for all teams •No Zombies. •Easy rules. •Great admin team •Owner does his own coding so no waiting ages for improvements and is always open to idea. Join the discord and check it out.
Look forward to seeing you all on the battlefield 🥳
submitted by DeAnCfC2692_WORLDZ to dayzlfg [link] [comments]


2021.12.02 06:47 solar-cabin 2021 will be an all-time, record-breaking year for clean energy installations

2021 will be an all-time, record-breaking year for clean energy installations submitted by solar-cabin to Renewable [link] [comments]


2021.12.02 06:47 esmifradita Giving away a bunch of DIYs and recipes!

I've been tt-ing a ton lately and I ended up with a lot of DIY and recipe cards, so I'm giving them away to anyone who's interested. First come first serve, but you don't need to be available right now.

submitted by esmifradita to NoFeeAC [link] [comments]


http://vozrogdenie61.ru